Jak budować obiekty użyteczności publicznej?

Informacje dotyczące budynków użyteczności publicznej można znaleźć w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jakie wymagania budowlane mają budynki zaliczane do tej grupy?

 

Definicja

Budynki użyteczności publicznej są to budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się zarówno budynek biurowy, jak i socjalny.

 

Różnorodność budynków użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej są bardzo różne, dlatego nie każda firma jest w stanie stworzyć każdy rodzaj budynku. Szkoła musi być przestronna i bezpieczna dla uczniów. Budynek kulturalny powinien dobrze się prezentować. W centach medycznych wymagane jest zachowanie wysokich standardów leczenia i ratowania zdrowia, co uwzględnia wiele pomniejszych czynników. Każdy z tych budynków ma inne wymagania co do pracowników, przebywających w nich osób i oferowanych usług. To również wykształciło trendy wizualne w poszczególnych kategoriach. Są jednak pewne odgórne warunki, które stawia się wszystkim inwestorom niezależnie od tego, do jakiej działalności budynek będzie przeznaczony.

Czytaj więcej: Ile trwa budowa obiektu przemysłowego?

 

Podstawowe wymagania dotyczące budowy obiektów

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien spełniać liczne wymagania nałożone przez ustawodawcę. Obowiązujące normy dotyczą m.in. bezpieczeństwa konstrukcji, które nakładają na zarządcę lub właściciela przymus przeprowadzania regularnych kontroli przemieszczania się, odkształcania i naprężeń konstrukcji np. przez zalegający śnieg. Czapy śniegu należy usuwać podobnie jak sople lodu czy nawisy z ciągów jezdnych i pieszych. Każdy budynek musi spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego, co zobowiązuje inwestorów do określonych wymagań konstrukcyjnych, a właścicieli do przeprowadzania regularnych kontroli. Obiekty budowlane muszą mieć wyznaczone drogi ewakuacyjne, plan ochrony przeciwpożarowej oraz zamontowane oświetlenia awaryjne, oznaczenia i stałe urządzenia gaśnicze. Projekt budynku użyteczności publicznej powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to zapewnienie podjazdów, ramp, wind, podnośników i toalet o odpowiednich wymiarach i wyposażonych w poręcze, specjalne miski ustępowe itp. Ponadto obiekty publiczne muszą spełniać normy związane z ochroną środowiska, ochroną przed hałasem i drganiami oraz normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przymus energooszczędności

Według unijnej dyrektywy z 2009 roku wszystkie nowe budynki muszą mieć wystawiony tzw. certyfikat energetyczny. Określa on klasę energetyczności obiektu w skali od A do G. Budynki z oznaczeniem A są najbardziej energooszczędne. Certyfikat wydaje się na 10 lat przez licencjonowanego certyfikatora. Ten przymus nie dotyczy budynków zabytkowych, używanych do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie krótszym niż 2 lata niezamieszkałych, służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię niższym niż 50 kWh na rok, wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania na krócej niż 4 lata.