Jakich formalności należy dopełnić przed remontem zabytkowego obiektu?

Remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków musi być poprzedzony dopełnieniem kilku ważnych formalności. Poniżej wyjaśniamy jakich.

 

Formalności przed przystąpieniem do remontu

Pierwszym krokiem do zgodnego z prawem remontu zabytkowego obiektu, w Łodzi realizowanego np. przez naszą firmę, jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych, który wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wniosek ten powinien zawierać dane takie jak:

 • dane organu, do którego kierowany jest wniosek,
 • dane wnioskodawcy,
 • wskazanie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz opis planowanych prac remontowych,
 • przewidziany termin zakończenia prac.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć dokumenty takie jak:

 • projekt budowlany, jego część lub program robót budowlanych zawierający opis stanu zachowania zabytku, przewidziane rozwiązania budowlane, w formie opisowej i rysunkowej oraz metody, materiały i techniki wykorzystane podczas prac,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem,
 • pełnomocnictwo – oryginał lub poświadczona urzędowo kopia (w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia i ewentualnie za złożenie pełnomocnictwa.

Opcjonalnie można dołączyć również:

 • informację o innych osobach, których praw lub obowiązków dotyczy postępowanie wywołane niniejszym wnioskiem (stronach postępowania),
 • inwentaryzację, dokumentację projektową, ekspertyzę techniczną, zdjęcia, rysunki, archiwalia,
 • wypis z księgi wieczystej.

Pozwolenie bezwzględnie należy uzyskać przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Wniosek złożyć może każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytkowej nieruchomości.